Regulamin

by: admin

0

Regulamin

by: admin

0
Share

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ 11

 1. Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej 11 zobowiązany jest godnie reprezentować akademię zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik akademii zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym akademia zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym obozy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki i zgrupowania.
 3. Każdego zawodnika Akademii Piłkarskiej 11 obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą.
 4. Zawodnicy Akademii Piłkarskiej 11 zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
 5. Zawodnicy przyjęci do Akademii zobowiązani są do zakupu oraz posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego Akademii Piłkarskiej 11. W jego skład wchodzą:· Piłka · Getry · Koszulka i spodenki treningowe, komplet dresowy.
 6. Każdy zawodnik akademii zobowiązuje się do używania sprzętu sportowego wyłącznie podczas zajęć treningowych.
 7. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością szkoły należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Uczestnicy zajęć szkoleniowych prowadzonych przez Akademię Piłkarską 11 zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 9. Zawodnicy przyjęci do Akademii Piłkarskiej 11 powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
 10. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
 11. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce trener, na wniosek rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 12. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice itp. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 14. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 15. Opłatę członkowską należy wpłacać (przez 11 miesięcy w roku – od sierpnia do czerwca)  do 10 dnia każdego miesiąca. Czesne pobierane jest z góry za każdy miesiąc.
 16. W tytule przelewu należy wpisać: „ Składka członkowska za: Imię, Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”.
 17. Wysokość składki członkowskiej wynosi 220 zł, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 18. Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w klubie UKS Akademia Piłkarska 11 Legionowo, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki. Obowiązują w okresie sierpień – czerwiec,
 19. Istnieje możliwość starania się o obniżenie składek członkowskich lub ich zniesienie (tylko i wyłącznie w przypadku  złej sytuacji materialnej, potwierdzonej dokumentami) poprzez pisemną prośbę do Zarządu Klubu.
 20. Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego Klubu na okres 1-12 miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej celem dalszych wyjaśnień.
 21. W przypadku braku wpłaty czesnego, Akademia Piłkarska 11 zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 22. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Akademie Piłkarską 11 jest dobrowolne, dlatego też Trener prowadzący będzie bezwzględnie egzekwował opłatę czesnego.
 23. Akademia Piłkarska 11 w miesiącach wolnych od nauki organizować będzie obozy piłkarskie oraz półkolonie, w których pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy trenujący w szkole.
 24. Zadatek wpłacony za udział w obozach szkoleniowych nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty oraz gwarantuje rezerwację miejsca w zorganizowanym wyjeździe.
 25. Akademia Piłkarska 11 zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek MZPN.
 26. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Akademii Piłkarskiej 11 stosownych decyzji, w tym wydalenia z Akademii Piłkarskiej 11.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMII PIŁKARSKIEJ 11

 1. Udział w zajęciach i grach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub grach, informuje o tym swego trenera z wyprzedzeniem. Punktualność jest dobrą cechą naszego życia i powinna być dobrą cechą podczas uczęszczania do naszej szkoły. Spóźnienie lub nieobecność w zajęciach treningowych odbije się negatywnie na organizacji treningu.
 2. Miejmy szacunek dla kolegów z naszej drużyny, jak i reszty uczniów w Akademii Piłkarskiej 11 Szanujmy wszystkich trenerów i pracowników technicznych pracujących w Akademii Szanujmy rywali z zespołów przeciwnych podczas meczów. Pamiętajmy, że na boisku nie ma wrogów, ale są partnerzy, z którymi dzielimy ich zafascynowanie grą w piłkę nożną. Okazujmy nasze pozytywne nastawienie dla publiczności niezależnie, jakiemu zespołowi ona kibicuje. Na boisku przestrzegajmy zasad gry. Traktujmy zajęcia, jako grę, w której wszyscy w przyjacielski sposób, cieszymy się z wysiłku i przygody sportowej, w jakiej uczestniczymy. Szanujmy też obiekty sportowe, na których mamy zajęcia jak też cały sprzęt sportowy.
 3. Wszyscy, którzy jesteśmy częścią, Akademii Piłkarskiej 11 zwracajmy uwagę na nasz język i na nasz wygląd. Nie pozwalajmy sobie na brzydkie słowa. Nie nośmy strojów szkół i organizacji sportowych, innych niż Akademia Piłkarska 11. Podczas zajęć treningowych nośmy podciągnięte getry i koszulki włożone w spodenki sportowe. Dbajmy o nasz wygląd. Dbajmy o higienę osobistą, dlatego po każdym treningu i meczu, (jeżeli istnieje taka możliwość) konieczny jest prysznic. Korki i buty sportowe zawsze muszą być czyste ( czyścimy je poza szatnią).
 4. Pamiętajmy, że piłka nożna jest sportem zespołowym, więc postawa i wysiłek wszystkich jej członków musi zawsze służyć zespołowi. Zachęcajmy kolegów do dobrego zachowania, pomagajmy kontuzjowanym i dzielmy z nimi chwile radości wspierając ich też w trudnych momentach. Dlatego radość ze strzelanych bramek powinna być nacechowana szacunkiem tak byśmy nigdy – poprzez zbędne gesty – nie lekceważyli przeciwnika ani kolegów z naszego zespołu.
 5. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów całego zespołu, i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszyscy uczniowie powinni, więc działać zespołowo i zawsze razem. Nie powinni opuszczać zajęć bez specjalnego zezwolenia trenera.
 6. Zawodnik Akademii Piłkarskiej 11 wita się z każdym kolegą z tej szkoły przez uścisk dłoni. W ten sam sposób wita – na znak szacunku – wszystkich dorosłych pracujących w akademii.
 7. Zawsze w widoczny sposób dziękujemy naszym sympatykom i kibicom, ale i też pozdrawiamy kibiców innych drużyn i całą publiczność przybyłą na mecz.
 8. Będą brane pod uwagę wyniki ucznia w szkole podstawowej do jakiej uczęszcza. W tym celu pod koniec semestru rodzice lub zawodnik Akademii Piłkarskiej 11 dostarczy trenerowi fotokopię ocen jakie uzyskał w szkole podstawowej, by pomogły one do podjęcia optymalnych rozwiązań szkoleniowo-wychowawczych.
 9. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje kary, takie jak zwykłe ostrzeżenia, czasowe zawieszenie lub wykreślenie z listy zawodników Akademii Piłkarskiej 11, w zależności od wagi przewinienia. Do norm dyscyplinarnych Akademii Piłkarskiej 11 należeć też mogą specjalne spotkania z rodzicami. TRENERZY AKADEMII PIŁKARSKIEJ 11.